परियोजना / कार्यक्रम

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
81 व्यवस्थापिका -संसद सचिवालय 202012 Constitutional Bodies Constitution Assembly P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
82 व्यवस्थापिका -संसद 202011 Constitutional Bodies Constitution Assembly P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
83 व्यवस्थापिका संसद 202001 Constitutional Bodies Constitution Assembly P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
84 उपराष्ट्रपतिको कार्यालय (प्रशासनिक खर्च समेत) 102011 Constitutional Bodies Office of Vice President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
85 उपराष्ट्रपति 12001 Constitutional Bodies Office of Vice President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
86 राष्ट्रपतिको कार्यालय (प्रशासनिक खर्च समेत) 101011 Constitutional Bodies Office of President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
87 राष्ट्रपति 101001 Constitutional Bodies Office of President P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
88 राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवाको संस्थागत विकास 391105 Governance Planning and Statistics P1 राम्रो शासन तटस्थ सभ्य काम र आर्थिक वृद्धि तटस्थ तटस्थ
89 योजना तथा जनशक्ति विकास कार्यक्रम 391104 Governance Planning and Statistics P2 राम्रो शासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
90 सामाजिक तथ्यांक विकास कार्यक्रम 391103 Governance Planning and Statistics P1 राम्रो शासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
91 आर्थिक तथ्यांक विकास कार्यक्रम 391102 Governance Planning and Statistics P2 राम्रो शासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
92 जिल्ला तथ्यांक कार्यालयहरु 391014 Governance Planning and Statistics P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
93 केन्द्रीय तथ्यांक विभाग 391013 Governance Planning and Statistics P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
94 राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय 391011 Governance Planning and Statistics P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
95 सार्वजनिक संस्थान सुधार कार्यक्रम 501170 Governance Ministry of Finance P2 राम्रो शासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
96 पशुपालन (मासुजन्य र दुग्धजन्य) कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम 501166 Governance Ministry of Finance P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
97 लगानी -विविध 501125 Governance Ministry of Finance P2 राम्रो शासन तटस्थ उद्योग, अभिनव र पूर्वाधार गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
98 नगरपालिका फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम-टिडिएफ 305324 Governance Ministry of Finance P1 सामाजिक विकास तटस्थ दिगो शहर र समुदाय तटस्थ प्रत्यक्ष
99 नगर बिकास कोष 305323 Governance Ministry of Finance P1 पूर्वाधार विकास तटस्थ दिगो शहर र समुदाय तटस्थ प्रत्यक्ष
100 कृषि तथा पशुपालन ब्याज अनुदान 305322 Governance Ministry of Finance P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ