परियोजना / कार्यक्रम

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
741 पशुपन्छी बजार प्रवर्धन कार्यक्रम 327106 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
742 पशु आहारा सेवा कार्यक्रम 327105 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
743 पशुसेवा तालीम तथा प्रसार कार्यक्रम 327104 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
744 पशु विकास सेवा कार्यक्रम 327103 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
745 लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना 327102 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक तटस्थ तटस्थ
746 पशु स्वास्थ्य ,रोग अन्वेशण सेवा तथा क्वारेन्टाईन कार्यक्रम 327101 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 उत्पादन वृद्धि तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
747 नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् 327014 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P2 साधारण प्रशासन तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
748 क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयहरु 327013 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
749 पशु सेवा विभाग 327012 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शून्य भोक तटस्थ तटस्थ
750 पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 327011 कृषि, वन र भूमि सुधार पशुधन P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष शून्य भोक तटस्थ तटस्थ
751 घर बगै‌चा कार्यक्रम 312805 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
752 कृषि प्रसार कार्यक्रम 312802 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
753 कर्णाली अन्चल कृषि विकास आयोजना 312801 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
754 नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम 312165 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
755 नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम 312164 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि प्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
756 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना 312163 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट अप्रत्यक्ष
757 नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति (कृषि कार्यक्रम) 312162 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
758 किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम 312160 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
759 कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना 312158 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
760 जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली) 312157 कृषि, वन र भूमि सुधार कृषि P1 उत्पादन वृद्धि अप्रत्यक्ष शून्य भोक तटस्थ तटस्थ