परियोजना / कार्यक्रम

S.No परियोजना / कार्यक्रम बजेट कोड क्षेत्र उप क्षेत्र प्राथमिकता रणनीतिक स्तम्भ Gender कोड SDG कोड गरिबी Alleviation जलवायु कोड
1 संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम 602110 Misc MOF-MISC P1 राम्रो शासन अप्रत्यक्ष शान्ति न्याय र बलियो संस्था गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
2 भैपरि आउने- विकास कार्यक्रम 602106 Misc MOF-MISC P2 पूर्वाधार विकास तटस्थ उद्योग, अभिनव र पूर्वाधार गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
3 दैवी प्रकोप राहत तथा पुनर्स्थापना 602102 Misc MOF-MISC P1 सामाजिक विकास अप्रत्यक्ष दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
4 भन्सार महशूल (वैदैशिक सहायता सम्वद्ध) 602101 Misc MOF-MISC P3 राम्रो शासन तटस्थ लक्ष्य लागि साझेदारी तटस्थ तटस्थ
5 भैपरी आउने -साधारण प्रशासन 602023 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ दिगो शहर र समुदाय तटस्थ तटस्थ
6 महशूल तथा अन्य भुक्तानी 602021 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ दिगो शहर र समुदाय तटस्थ तटस्थ
7 भौतिक सुविधा 602020 Misc MOF-MISC P2 साधारण प्रशासन तटस्थ दिगो शहर र समुदाय गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
8 भवन खरीद निर्माण र सुधार 602019 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ उद्योग, अभिनव र पूर्वाधार तटस्थ तटस्थ
9 अन्य फिर्ता (वैदेशिक समेत) 602018 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
10 कर फिर्ता 602017 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
11 भन्सार फिर्ता 602016 Misc MOF-MISC P2 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
12 आर्थिक सहायता 602015 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ
13 मुआव्जा 602014 Misc MOF-MISC P2 साधारण प्रशासन तटस्थ उद्योग, अभिनव र पूर्वाधार तटस्थ तटस्थ
14 अतिथि सत्कार 602013 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
15 प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण तथा स्वागत खर्च 602012 Misc MOF-MISC P3 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
16 विशिष्ट ब्यक्तिको भ्रमण खर्च 602011 Misc MOF-MISC P2 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
17 दण्ड जरिवाना फिर्ता (अदालतहरुको घरौटी फिर्ता समेत ) 602001 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ शान्ति न्याय र बलियो संस्था तटस्थ तटस्थ
18 औषधी उपचार 601018 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
19 कर्मचारी सुविधा 601016 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन अप्रत्यक्ष कुनै गरिबी तटस्थ तटस्थ
20 मृत कर्मचारी सहायता 601015 Misc MOF-MISC P1 साधारण प्रशासन तटस्थ कुनै गरिबी गरिबी Minimization बजेट तटस्थ