सोह्रौँ योजना(२०८१/८२-२०८५/८६) अवधारणापत्र तयारी सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, मितिः २०८०/०३/०६ देखि ८ गते सम्म ।