संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिको प्रथम बैठक, मितिः २०७८/११/१० गते ।