राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरूको सपथ ग्रहण कार्यक्रम