राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक, मितिः २०७७ माघ १८ गते, प्रधानमन्‍त्री निवास, बालुवाटार ।