राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश नं. ३ हेटौंडाबाट शुरु गरेको पन्ध्रौं योजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) आधार-पत्र (प्रारम्भिक मस्यौदा) उपर प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक, मितिः २०७५/१०/१६